1. Általános Szerződési Feltételek

Reflexive Communications Polgári Jogi Társaság

Képviselő neve, elérhetősége: Karsai Tamás

Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 16.

E-mail cím: communications@reflexive.hu

Telefonszám: +36-70/636-8285   

Elnevezésünk a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Reflexive Communications” vagy „Mi”)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rögzíti az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, azok szabályait, felek felelősségvállalásait a Szolgáltató és a Megbízó jogait és kötelezettségeit.

​2. Fogalmak

 1. Egyedi szerződés: A Felek között jelen ÁSZF 3.2 pontja alapján létrejött szerződés.

 2. Felek: Együttesen Mi és a Megbízó.

 3. Megbízó: aki a Szolgáltatást megrendeli, mely alapján a feladandó és kiküldendő Hírlevelet készíti és átadja Szolgáltató részére.

 4. Szolgáltatás: a Szolgáltató a Ptk. szerinti megbízási jogviszony keretében végzett tevékenység, amelyek célja marketing optimalizálás, ideértve, de nem kizárólag a Szolgáltató tulajdonában, birtokában, rendelkezésében vagy felhasználói jogában álló olyan adatbázisokkal, eszközökkel, szoftverekkel történő Hírlevélküldés elektronikus úton, marketing tanácsadás, CRM rendszer üzemeltetése, illetve fentiekkel kapcsolatos tanácsadás és oktatás.

 5. Hírlevél: minden olyan közlemény, tartalom, cikk, üzenet, annak céljától és tartalmától függetlenül, amely címzettekhez történő kiküldése és kézbesítése a Megbízó érdekében áll és e célból a Szolgáltató részére átadásra kerül.

 6. Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Szolgáltató a Megbízóval közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, partnereivel, ügyfeleivel, stratégiájával kapcsolatban. Szintén Üzleti titoknak minősül minden adat, információ, know-how, folyamat, működési szerződéses és árazási információ, amelyet a Szolgáltatással összefüggésben a Megbízó megismer, vagy birtokába jut.

 7. CRM rendszer: Ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer, melynek célja a vállalati felhasználók részéről az ügyfeleikkel történő kapcsolattartás és együttműködés automatizálása vagy ilyen folyamatok átláthatóságának és követhetőségének biztosítása.

 8. Szolgáltatási csomag: A Szolgáltató honlapján a https://www.reflexivecommunications.hu cím alatt elérhető szolgáltatások alapján kerül összeállításra.

 9. Szolgáltatási díj: A Megbízó által a Szolgáltató részére a Szolgáltatási Csomag, illetve egyéb kiegészítő szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj. A Szolgáltatási díj egyedi ajánlatként tartalmazza a Megbízó által igényelt Szolgáltatási csomag, illetve az esetlegesen igénybe vett egyéb szolgáltatások díját is.

3. Szolgáltatásunk leírása

 1. Szolgáltatásunk keretében CRM rendszert és marketing automatizációs eszközt integrálunk, üzemeltetünk és annak karbantartását végezzük. Ezen kívül marketing és elektronikus Hírlevélhez kapcsolódó marketing kampányokat szervezünk, marketing tanácsadást és konzultációt biztosítunk, illetve oktatást biztosítunk az általunk üzemeltetett CRM rendszer és marketing automatizációs eszköz használatához az általunk összeállított oktatási anyag alapján.

 2. A Szolgáltatásainkat egyedi Szolgáltatási csomagokként értékesítjük, a felmerülő ügyfél igények alapján. A Szolgáltatási csomagokhoz Egyedi szerződésben egyéb kiegészítő szolgáltatások is társíthatók. A Szolgáltatásaink teljesítésének szerződéses hátterét a Megbízó és a Szolgáltató közötti létrejött Egyedi szerződés, továbbá jelen ÁSZF együttesen képezi. Az Egyedi szerződés aláírásával a Megbízó jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

4. Egyedi szerződés létrejötte

 1. Megbízó a Szolgáltató elérhetőségein keresztül szerződéskötési szándékával egyeztetést kezdeményez Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos lehetőségekről, a számára megfelelő Szolgáltatási csomag kiválasztásáról, illetve a szerződéskötés folyamatáról.

 2. Az előzetes egyeztetést követően a Megbízó megrendelési igényt juttat el a Szolgáltatóhoz, Megbízó által megküldött megrendelési igényét a Szolgáltató e-mailen visszaigazolja, amennyiben az ajánlatban foglalt feltételek számára elfogadhatók. Az igény visszaigazolásával és a visszaigazolás szerinti pontos tartalommal jön létre Felek között a megrendelés. A megrendelést követően Felek szerződéses jogviszonyt létesítenek. A Felek között ezáltal létrejövő Egyedi szerződés tartalmazza a köztük létrejött megbízási jellegű jogviszony részletszabályait.

 3. A Szolgáltató a Ptk. 6:498. § szerinti polgári jogi társaság. A Szolgáltató polgári jogi társasági szerződése alapján a Szolgáltató képviseletére a társaság tagjainak nevében történő szerződéskötésre a Ptk. 6:506. § alapján a társaság képviselője jogosult.

 4. A Megbízónak a megrendelőben önmagáról pontos és a mindenkori számviteli szabályok szerinti adattartalommal kell a cégadatait közölni. Amennyiben a Megbízó a maga nevében, de nem a saját érdekében jár el (megbízott, ügynök, közvetítő, stb.) akkor köteles a megrendelőn feltüntetni azt, akinek az érdekében eljár, illetve erre vonatkozó jogosultságát feltüntetni. Amennyiben a Megbízó a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgáltató nem köteles a megrendelés visszaigazolás elkészítésére és így a szerződés megkötésére.

 5. Az Egyedi szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a Megbízó számára hozzáférést biztosít a CRM rendszerhez, illetve megkezdi a Szolgáltatási csomagba tartozó egyéb szolgáltatási elemekkel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megbízónak a CRM rendszer, illetve a Szolgáltatási csomag egyes szolgáltatásaihoz való hozzáférést az első havi Szolgáltatási díj Szolgáltató folyószámláján történő jóváírásáig részben vagy egészben korlátozza.

5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. Szolgáltató a szerződés teljesítéséhez közreműködőt igénybe vehet. Szolgáltató a közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

 2. A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan a Szolgáltató a Megbízót folyamatosan tájékoztatni köteles, különösen akkor, ha a részére átadott dokumentációban foglaltaktól eltérő, vagy abban nem szereplő döntés meghozatala szükséges.

 3. A megbízási jogviszonyban megjelenő vállalkozási típusú feladatok esetén Szolgáltató az adott feladat befejeztével, a Megrendelő utasításai szerint az elkészült művet és a kapcsolódó dokumentumokat köteles átadni Megrendelő részére. Amennyiben a Megbízó változtatásokat kér, úgy a Szolgáltató teljesítési határideje meghosszabbodik és Szolgáltatási díja emelkedhet – Felek az eltolódás idejét egyeztetik előzetesen. Megbízó jogosult akár szóban, akár írásban (ideértve az e-mail-t) változtatások kérésére. Amennyiben a kért változtatások az eredeti ajánlatban szereplő megrendelés kereteit túllépik, Vállalkozó jogosult kiegészítő árajánlatot adni.

 4. Szolgáltató köteles feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi, pénzügyi, etikai előírásoknak, és alapelveknek megfelelően az elvárható szakértelemmel és gondossággal elvégezni, valamint e szerződésbe foglalt kötelezettségeit a Megbízó érdekeinek leginkább megfelelő módon teljesíteni. A Szolgáltató kötelezettsége nem eredménykötelem.

 5. Szolgáltató a Hírlevél optimalizálással kapcsolatos Szolgáltatás keretében a Megbízó által részére átadott címzetti lista alapján elvégzi az előre meghatározott szempontok szerinti válogatást. A válogatott címzetti lista számára a Hírlevelet a Szolgáltató kézbesíti, amennyiben az Egyedi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. 

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. A Megbízó biztosítja a Szolgáltató részére a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi információt, feltételeket és hozzáféréseket, így kifejezetten Hírlevél címzetti listájának optimalizálásával kapcsolatos marketing szolgáltatás esetén a címzetti listát.

 2. Megbízó késedelme kimenti a Szolgáltató késedelmét.

7. Felelősség

 1. Megbízó felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított címzetti lista, illetve a rendelkezésre bocsátott Hírlevelek (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

 2. Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott Hírlevéli anyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

 3. Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Hírlevélben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Hírlevél által történő megsértéséért kizárólag a Megbízót terheli felelősség teljes körűen. Amennyiben harmadik személy vagy hatóság a Szolgáltatónál a Megbízó tevékenységével vagy a Hírlevél tartalmával kapcsolatban kártérítéssel, igényérvényesítéssel lép fel vagy eljárást indít, úgy a Megbízó köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az eljárásba belépni, és az esetleges kiszabott szankciók (pl. bírság) alól Szolgáltatót mentesíteni és tevékenységéért jótállni.

 4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy nem kézbesíthető olyan Hírlevél, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti harmadik személy jogait vagy a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint i) a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, ii) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő, iii) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint iv) a Szolgáltató saját felületeinek, közleményének megtévesztő látszatát keltő; v) illetékes hatóság által – akár hivatalos, akár informális úton – kifogásolt; vi) jelen ÁSZF bármely pontját sértő Hírlevél nem kézbesíthető.

 5. Amennyiben a szolgáltatás Hírlevél küldésével kapcsolatos, és a Hírlevél megjelenítését Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Megbízó köteles a Hírlevelet a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 5 napon belül saját költségén átdolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés Szolgáltatónak nem róható fel. Az átdolgozási kötelezettség elmulasztása vagy teljesítése esetén a kézbesítésben bekövetkező időcsúszás költségei a Megbízót terhelik, a jelen fejezetben meghatározott esetekben Szolgáltatót semmiféle kártérítési, kártalanítási kötelezettség nem terheli.

 6. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Hírlevél kézbesítéséért a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

 7. A Megbízó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Hírlevél kézbesítőjétől az Ekertv. szerint az elektronikus Hírlevéli szolgáltatással kapcsolatos mindennemű bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSzF Megbízó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek. A Szolgáltató a Szolgáltatása során vállalkozónak minősül, nem alanya a Grtv., Mttv. vagy Smtv. által szabályozott szolgáltatásoknak.

 8. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megbízó köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Megbízónak a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

 9. A Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatokkal összefüggésben a Ptk. megbízási szerződésekre és szerződésszegéssel okozott károkra vonatkozó rendelkezések szerint.

 10. A Megbízó az eljáró hatóság illetve Szolgáltató felhívására a Hírlevél részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megbízó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megbízó az ezen jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál esetlegesen felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.

 11. Szolgáltató nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért vagy várt megtakarításért. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is. Szolgáltató az Egyedi szerződés keretében nyújtott valamennyi szolgáltatására kizárólag gondossági kötelezettséget vállal.

8. Rendelkezésre állás

 1. Az Egyedi szerződés teljesítése során a szolgáltatás biztosításához harmadik fél szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződés feltételek és rendelkezésre állási dokumentáció érvényes lehet. Ilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatás lehet tipikusan a szerver technikai hátterét biztosító felhőalapú szolgáltatás. Szolgáltatóként nem vállalunk felelősséget a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásban tapasztalható technikai jellegű szolgáltatási szünet vagy olyan szolgáltatáskimaradás miatt, amelyet a harmadik fél szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételek vagy rendelkezésre állási dokumentáció előzetesen igazol. A harmadik fél szolgáltatásaira vonatkozó rendelkezésre állási időkről kérés esetén tájékoztatást adunk. 

 2. Szolgáltatóként a fentieken túl időről-időre saját oldalunkról is végezhetünk karbantartási tevékenységet a Szolgáltatással összefüggésben. A karbantartási tevékenység során törekszünk a Szolgáltatás folytonosságának fenntartására, vagy a Szolgáltatás szüneteltetése esetén a karbantartási tevékenység gyors elvégzésére. A karbantartási tevékenységünk hosszáról és szükség esetén okáról is, a karbantartást 7 nappal megelőzően tájékoztatást adunk. A karbantartási tevékenységünk legfeljebb 6 óra hosszáig tart, amelyet a rendes munkaórákon kívül, így kifejezetten a hajnali órákra időzítünk, ide nem értve azon eseteket mikor a karbantartás elvégzése sürgős vagy nélkülözhetetlen.

9. Időtartam, szerződés megszűnése, felmondás

 1. A Felek közötti szerződéses jogviszony időtartamát a Felek közötti Egyedi Szerződés határozza meg. Az Egyedi szerződés létrejöhet határozott vagy határozatlan időre is. Az Egyedi szerződés legrövidebb időtartama határozott időtartamú szerződés esetén egy hónap. 

 2. Amennyiben az Egyedi szerződés határozatlan időtartamra jön létre, úgy azt bármely fél 30 nap felmondási idő betartása mellett jogosult rendes felmondással megszüntetni. A Megbízó által előre kifizetett Szolgáltatási díj arányos részét a Szolgáltató 30 napon belül visszatéríti a Megbízó részére, amennyiben a Megbízónak a Szolgáltatással összefüggésben nincs lejárt pénztartozása. A határozott időtartamra létrejött Egyedi szerződést – azok határozott időtartamának lejárta előtt – rendes felmondással egyoldalúan megszüntetni nem lehet.

 3. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felek között létrejött Egyedi szerződést, ha

  1. Megbízó 30 napon túl fizetési késedelembe esik;

  2. Megbízó olyan magatartást tanúsít, ami a Szolgáltató jogos érdekét sérti, vagy egyébként a Felek között fennálló szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el;

  3. Megbízó által megadott adatok vagy információk valótlannak bizonyulnak;

  4. ha Megbízóval szemben végelszámolási vagy felszámolási eljárást rendelnek el, vagy bármely más ok, melyből a másik fél fizetésképtelensége vélelmezhető.

 4. Azonnali hatályú felmondás esetén az arra okot adó vétkes fél köteles a másik felet ért károk és kötbér megfizetésére, teljes körű kártalanítására, továbbá felmerült és igazolt költségeinek és többletkiadásának viselésére.

 5. Felmondás és módosítás csak írásban (ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét Szolgáltató minden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Azon módosításokat, illetve felmondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Megbízó nem rendelkezik az elektronikus, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk a Megbízót terhelik.

 6. A lemondási és módosítási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó lemondási, módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem kötelezhető.

10. Fizetés és számlázás

 1. Megbízó a Szolgáltató részére a Szolgáltatási csomagban foglalt szolgáltatások ellenértékeként Szolgáltatási díjat fizet.

 2. A Szolgáltatási díjat - a Felek Egyedi szerződésben való eltérő megállapodásának hiányában – Megbízó határozott időtartamú Egyedi szerződés esetén az Egyedi szerződésben foglalt teljes Szolgáltatási díjat a szerződés aláírásától számított 7 napon belül, határozatlan időtartamú szerződés esetén legkésőbb a számla beérkezését követő 8. napig köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

 3. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a vállalkozások között alkalmazandó Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

11. Titoktartás

 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Egyedi szerződés fennállása alatt a másik Féllel kapcsolatban a felek tudomására vagy birtokába jutó minden adatot, információt vagy tényt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, és arról tájékoztatást semmilyen harmadik személynek nem adnak, azokat harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák nyilvánosságra, kivéve, ha ahhoz a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulását adta. A titoktartási kötelezettség az Egyedi szerződés teljesítése alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

 2. Üzleti titoknak minősül továbbá minden olyan hozzáférés (így kiemelten felhasználó nevek és jelszavak), mely az Egyedi Szerződés keretein belül, annak teljesítéséhez szükséges, ideértve, de nem kizárólagosan FTP, adatbázis, VPN, SSH felhasználási fiókok, adminisztrációs felületekre való belépési adatok. 

 3. Jelen cím alatt rögzített feltételek megsértése azonnali hatályú felmondási ok, melyen felül a Megbízót a jogsértő magatartás következtében az okozott kár megtérítésére fizetési kötelezettség terheli.

12. Licenc jogok, jogszavatosság

 1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szerzői és szabadalmi jogok, oltalmak birtokában van, a Megbízó jelen szerződés szerinti jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza. Amennyiben a Megbízó jelen szerződés szerinti jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza, Megbízó jogosult a Szolgáltatót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, vagy amennyiben ezt Szolgáltató nem vállalja, Megbízó eljárhat maga a tehermentesítés érdekében Szolgáltató költségére, illetve – amennyiben a fenti intézkedések nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga a rendszer használatát kizárja vagy akadályozza – a szerződést felmondhatja vagy alkalmazhatja a lehetetlenné válás jogkövetkezményeit.

13. Kapcsolattartás

 1. Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre és kölcsönös tájékoztatásra kötelesek.

 2. Felek kötelesek a másik Felet minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, amely a Szolgáltatásban, vagy az Egyedi Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az írásbeli értesítésben a Fél köteles megjelölni az esetleges késedelem várható idejét és okait is. Az értesítés elmulasztásából származó kárért a mulasztó Fél a felelős.

 3. Felek közötti közlések kizárólagosan az erre felhatalmazott alábbi személyek által és részére, a Szerződésben meghatározott elérhetőségen történhetnek.

14. Vegyes rendelkezések

 1. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi megrendelések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – a Ptk. előírásait kell figyelembe venni. Ha Felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására, melyet annak hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles a Megbízó részére megküldeni, aki jogosult a módosuló rendelkezésekkel szemben kifogást emelni, melyekről Felek egyeztetési kötelezettségét vonja maga után.

 3. A jelen ÁSZF 2021. május 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban.